ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข kubet ใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์เราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่ได้เข้ารหัส คุณรับทราบว่าเราไม่รับประกันความปลอดภัยของเนื้อหาของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดที่จะตอบสนองตัวเองว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเพียงพอสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่

ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

การสื่อสารเนื้อหาใดๆ จะมีความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ รวมถึงข้อมูล คำถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือสิ่งที่คล้ายกันจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา และอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่ง การเผยแพร่ การแพร่ภาพ และการโพสต์โดยไม่มีการอ้างอิงเพิ่มเติมหรือชำระเงินให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังมีอิสระที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต การโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์) แนวคิด งานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา ข้อเสนอแนะ หรือแนวคิดใดๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้ การใช้งานดังกล่าวไม่มีการอ้างอิงหรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณ โดยการส่งข้อมูล คุณยังรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของสื่อ/เนื้อหาที่ส่งมา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหมิ่นประมาท และการใช้งานของเราจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ข้อมูลที่ส่งมา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในข้อมูล ข้อความ กราฟิก รูปภาพ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเรา หรือรวมอยู่ในการอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการห้ามโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะ คุณได้รับอนุญาตให้เรียกดูเว็บไซต์นี้ ทำซ้ำโดยแยกส่วนโดยวิธีพิมพ์ ดาวน์โหลดลงฮาร์ดดิสก์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น การดำเนินการนี้จะทำได้เฉพาะในกรณีที่คุณรักษาลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ไว้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น ห้ามขายหรือแจกจ่ายการทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และห้ามแก้ไขหรือรวมไว้ในงาน สิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์อื่นใด คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏหรือใช้บนเว็บไซต์นี้ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรตีความว่าเป็นการอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ การใช้/การใช้เครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดของคุณที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หรือในเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เราขอสงวนสิทธิ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข  ทั้งหมดในการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

ใช้งานลิ้งก์ของเราได้อย่างง่ายดาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ลิงก์บนเว็บไซต์ของเราอาจนำคุณออกจากเครือข่ายของเราไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม และ เราไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการทำงานของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ การรวมลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดยเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณรับทราบและอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมอย่างระมัดระวัง คุณต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล/ภายในประเทศ ข้อมูล หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หากเว็บไซต์นี้มีโฆษณาของบุคคลที่สาม (เช่น โฆษณาแบนเนอร์หรือปุ่มอ้างอิง) ซึ่งมีลิงก์ฝังไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการ การวางโฆษณาดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการแนะนำหรือรับรองโดยเราหรือสินค้าใดๆ หรือบริการที่โฆษณาโดยบุคคลที่สาม ผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการนำเสนอหรือข้อเสนอใด ๆ ที่ทำโดยผู้โฆษณา และสำหรับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่คุณตกลงที่จะซื้อหรือได้มาจากบุคคลที่สามเหล่านั้น